วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

0 เพลงวันครู

เพลงวันครู
ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ข้าขอประนมกรกระพุ่ม อภิวาทนาการ
กราบคุณอดุลคุรุประทาน หิตเทิดทวีสรร
สิ่งสมอุดมคติประพฤตินรยึดประคองธรรม์
ครูชี้วิถีทุษอนันต์อนุสาสน์ประภาษสอน
ให้เรืองและเปรื่องปริวิชานนะตระการสถาพร
ท่านแจ้งแสดงนิติบวรดนุยลอุบลสาร
โอบเอื้อและเจือคุณวิจิตรทะนุศิษย์นิรันดร์กาล
ไป่เบื่อก็เพื่อดรุณชาญลุฉลาดประสาทสรรพ์
บาปบุญก็สุนทรแถลงธุระแจงประจักษ์แจ้งครัน
เพื่อศิษย์สฤษดิ์คติจรัลมนเทิดผดุงธรรม
ปวงข้าประดานิกรศิษย์(ษ)ยะคิดระลึกคำ
ด้วยสัตย์สะพัดกมลนำอนุสรณ์เผดียงคุณ
โปรดอวยสุพิธพรเอนกอดิเรกเพราะแรงบุญ
ส่งเสริมเฉลิมพหุลสุนทรศิษย์เสมอเทอญ ฯ
ปัญญาวุฒิกเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหัง
แหล่งที่มา
http://school.obec.go.th/donyai/wankru.htm

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น